Kuran’da Miras Paylaşımında Matematiksel Bir Hata Var Mıdır?

Kuran’da matematiksel bir hata olduğu, miras paylaşımı konusunda Nisa Suresi 11.ayettinde bildirilen oranların çelişki oluşturduğu yönünde bir iddia bulunmaktadır. İddiaya konu olan ayet şöyle:

Çocuklarınız konusunda Allah, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın (veya kız) bir tek ise, bu durumda yarısı onundur. (Ölenin) Bir çocuğu varsa, geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise, bu durumda annesi için üçte bir vardır. Onun kardeşleri varsa o zaman annesi için altıda bir’dir. (Ancak bu hükümler, ölenin) Ettiği vasiyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır. Babalarınız, oğullarınız, onların hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. (Bunlar) Allah’tan bir farzdır. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır.(4 Nisa-11)

İddia da şöyle bir örnek veriliyor “Bir adam ölür ve geride bir anne, bir baba, üç kız evlat ve bir de eş bırakır. Miras nasıl paylaşılacak?”. Yukarıdaki ayette verilen oranlardan yola çıkarak bir hesap yapılıyor. “1/6 + 1/6 + 2/3 + 1/8 = 1,125”. Oranların toplamı 1,125 çıkıyor. Yani oran 1,0 dan büyük, bu durumda Kuran’da matematiksel bir hata olduğu iddia ediliyor.

Bazı meallerde (Ölenin) Bir çocuğu varsa” ifadesi “(Ölenin) çocuğu varsa” olarak çevriliyor. Ayette geçen ifade “Veledün” dur. Bu bir çocuk demek. Eğer iki çocuk kastedilseydi “Veledeyn”, ikiden fazla çocuk kastedilseysi “Evladun” ifadesi kullanılırdı. Burada bir çocuk kastedilmektedir. Dolayısıyla eğer tek bir çocuk varsa, bu durumda anne ve babanın herbirisine 1/6 hisse vardır. Fakat yukarıdaki iddia için kullanılan örnekte üç kız çocuğundan söz edilmektedir. Dolayısıyla bu durumda anne ve babaya 1/6 hisse kalmaz. Buna göre yapılan hesapta ise yukarıdaki gibi oranlar toplandığında 1’den büyük bir oran çıkmaz.

Aşağıda farklı kişilerin meallerini sizlerin dikkatine sunuyorum. Bu meallerde çevirmenler daha dikkatli davranmışlar ve bu vurguya dikkat etmişler. Ayrıca iki İngilizce meali de görebilirsiniz. Onlarda da bir çocuk olarak İngilizceye çevrilmiş.

Allah, evladınız hakkında size şunu tavsiye eder: Erkeğin payı, iki kızın payı kadardır. Kızlar, ikiden fazlaysa terekenin üçte ikisi onlarındır, kız bir taneyse yarısı onun. Bir çocuğu varsa anayla babanın her birine, terekenin altıda biri kalır. Çocuğu yok da anasıyla babası mirasçı olursa üçte biri ananındır. Kardeşleri varsa bıraktığı maldan, vasiyeti yerine getirildikten ve borcu ödendikten sonra kalanın altıda biri anaya aittir. Babalarınızdan, oğullarınızdan hangisi, size daha faydalıdır, bilemezsiniz. Bu, Allah’tan farzdır. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. (Abdülbaki Gölpınarlı)

Çocuklarınız konusunda Allah, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın (veya kız) bir tek ise, bu durumda yarısı onundur. (Ölenin) Bir çocuğu varsa, geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise, bu durumda annesi için üçte bir vardır. Onun kardeşleri varsa o zaman annesi için altıda bir’dir. (Ancak bu hükümler, ölenin) Ettiği vasiyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır. Babalarınız, oğullarınız, onların hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. (Bunlar) Allah’tan bir farzdır. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. (Ali Bulaç)

Allah size, çocuklarınızın alacağı miras hakkında, erkeğe kadının payının iki katını tavsiye eder. Kız çocuklar ikiden fazla iseler, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer çocuk tek bir kız ise mirasın yarısı onundur. Ölenin bir erkek çocuğu varsa, geriye bıraktığı malından anne babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da anne babası ona vâris oluyorsa, annesine üçte bir düşer. Eğer ölenin bir kız kardeşi varsa, annesinin payı altıda birdir. Bu hükümler, ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. Bunlar Allah’ın koyduğu haklardır. Şüphesiz Allah bilendir; hikmet sahibidir (Bayraktar Bayraklı)

ÇOCUKLARINIZ[ın varisliği] konusunda Allah size [şunu] emreder: 8 Erkek, iki kadının hissesine eşit [bir miktar] alacaktır; ama ikiden fazla kadın varsa, onlara, [ebeveynlerinin] geride bıraktıklarının üçte-ikisi verilecektir; sadece bir tane varsa, onun yarısını alacaktır. [Ölenin] anne-babasına gelince, geride bir çocuk bırakması durumunda, her biri terekenin altıda-birini alacaktır; ama hiç çocuk bırakmamışsa ve anne-babası onun [tek] mirasçısı ise, annesi üçte-birini alacaktır; eğer [ölenin] erkek ve kız kardeşleri varsa, o zaman annesine, yapmış olduğu herhangi bir vasiyeti veya [ödemek zorunda olduğu] borcu düşüldükten sonra [terekenin] altıda-biri verilecektir. Anne-babalarınıza ve çocuklarınıza gelince, hangisinin sizin bırakacağınız fayda ve imkanlara daha layık olduğunu bilemezsiniz. [İşte bu nedenledir] Allah’tan gelen emirler… Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. (Muhammed Esed)

Allah (thus) directs you as regards your Children´s(516) (Inheritance): to the male, a portion equal to that of two females: if only daughters, two or more,(517) their share is two-thirds of the inheritance; if only one, her share is a half. For parents, a sixth share of the inheritance to each, if the deceased left children; if no children, and the parents are the (only) heirs, the mother has a third; if the deceased Left brothers (or sisters) the mother has a sixth. (The distribution in all cases (´s) after the payment of legacies and debts. Ye know not whether your parents or your children are nearest to you in benefit. These are settled portions ordained(518) by Allah. and Allah is All-knowing, All-wise.

Yusuf Ali (English)

Allah chargeth you concerning (the provision for) your children: to the male the equivalent of the portion of two females, and if there be women more than two, then theirs is two-thirds of the inheritance, and if there be one (only) then the half. And to his parents a sixth of the inheritance, if he have a son; and if he have no son and his parents are his heirs, then to his mother appertaineth the third; and if he have brethren, then to his mother appertaineth the sixth, after any legacy he may have bequeathed, or debt (hath been paid). Your parents or your children: Ye know not which of them is nearer unto you in usefulness. It is an injunction from Allah. Lo! Allah is Knower, rise.

M. Pickthall (English

Yazan: Bülent Tatlıcan

Bir cevap yazın