Peygamberlik İbrahim’in Soyundan Mı Değil Mi?

Kuran’daki ayetlerde birbirleriyle akrabalık bağları olan peygamberler arasında bilgiler vardır. Örneğin bir ayet şöyledir.


O’na (İbrahim’e) İshak ve Yakub’u bağışladık. Soyuna peygamberlik ve kitap verdik. Ödülünü bu dünyada verdik ve ahirette de erdemlilerle birlikte olacaktır. (29 Ankebut Suresi, 27)


Başka bir ayette ise her kavme bir elçi gönderildiği şöyle ifade edilir:


Her bir toplum için de, “Allah’a kulluk edin ve putperestlikten sakının,” diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimine Allah yol gösterdi, kimi de sapıklıkta kalmağa mahkum oldu. Yeryüzünü dolaşın ve yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna dikkat edin. (16 Nahl Suresi – 36)


Buradaki ifadelerden yola çıkarak, eğer tüm peygamberler aynı aileden ise nasıl olur da her kavme bir elçinin gönderilmesinin mümkün olduğu sorusu bir çelişki olarak ortaya atılmaya çalışılır. Bu soru ayetlerdeki ifadelerin dikkatli okunmamasından ortaya çıkar. Ankebut suresinin 27. ayetinde söylenen, İbrahim peygamberin soyuna peygamberlik verildiği gerçeğidir. Fakat “tüm peygamberler İbrahim soyundan geliyor.” diye bir şart burada koşulmamıştır. İbrahim soyu dışından da başka peygamberler gönderilmiştir. Nahl suresinin 36. ayetinde de bu ifade edilir. Her kavme de Allah’ın emirlerini iletecek bir elçi gönderilmiştir. İki ayetteki ifade arasında bir çelişki yoktur.

Bir cevap yazın